Poradnik

NOWOŚĆ ! Budownictwo energooszczędne i pasywne - dofinansowania do budowy domu

Od początku 2013r. istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego lub pasywnego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.
Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.
Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie ze wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. Szczegółowe wymagania zostaną opublikowane w najbliższych miesiącach.
Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

 • dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
 • niższych kosztów eksploatacji budynku,
 • podniesienia wartości budynku.

Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

 

Ze szczegółami programu mozna zapoznać sie strnie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  www.nfosigw.gov.pl

Jakie dokumenty pozyskujemy w procesie inwestycyjnym?

1.Pozyskiwanie:

- map ewidencyjnych,
- map zasadniczych,
- wyrysów i wypisów z rejestru gruntów
- wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
- uzgodnień zudp

na terenie całej Polski, woj. małopolskiego a w szczególności w Krakowie i powiecie krakowskim:

Urząd Miasta Krakowa Wydzial Geodezji
31-526 Kraków ul. Grunwaldzka 8

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie
ul. Przy Moście 1
30-508 Kraków

2.Uzyskanie pozwolenia na budowę na terenie całej Polski, woj. małopolskiego a w szczególności w Krakowie i powiecie krakowskim:

Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa

  Rynek Podgórski 1a, 30-533 Kraków


Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie
  Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Na czym polega prowadzenie procedury administracyjnej ?

Prowadzenie procedury administracyjnej polega m.in. na uzyskaniu wszelkich uzgodnień wynikających z:

 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  

   odpowiadać budynki i  ich usytuowanie

• Ustawy Prawo Budowlane

• Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub

• Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

 

a także w zależności od lokalizacji lub kategorii projektu na uzyskaniu dokumentów i uzgodnień takich jak:

 

-  opinii rzeczoznawców ( np ds. ochrony przeciwpożarowej, BHP, higieniczno-sanitarnych)

-  uzgodnień wynikających z prawa miejscowego

   ( np. Konserwator Zabytków, Urząd Ochrony Środowiska, Zarząd Dróg, Zarząd Melioracji,  

    Zakład Energetyczny, Wodociągi )

-  oświadczenie o dostępie do drogi publicznej

-  projekt wjazdu na teren inwestycji

-  projekty przyłączy na warunkach technicznych podanych przez dysponentów sieci

-  decyzja o wyłączeniu z produkcji rolniczej

-  decyzja  Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - Zudp

Jakie podstawowe dokumenty są niezbędne do wykonania projektu?

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego

  braku decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- mapa do celów projektowych

- wypis i wyrys z rejestru gruntów ( powierzchnia działki, wyłączenie z produkcji rolniczej )

- zapewnienie o dostępności komunikacyjnej

- opinia geotechniczna gruntu

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wypelniane u architekta)

- pełnomocnictwo dla architekta (po uzgodnieniu z Inwestorem wypełniane u architekta)

 

Na życzenie Inwestora pozyskujemy wszystkie powyższe dokumenty.

 

 

Jakie dokumenty są niezbędne na pierwsze spotkanie z architektem?

-  decyzja o warunkach zabudowy lub

-  wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

-  mapa do celów projektowych, mapa sytuacyjna lub zasadnicza w celu wstępnego

   zapoznania się lokalizacją i możliwości oszacowania inwestycji przed pierwszą wizytą na działce

-  ewentualnie warunki przyłączenia od odpowiednich dysponentów sieci ( Zakład Energetyczny, Zakład 

   Gazowniczy, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne )

 

Zakres projektu arch.- bud. niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę

 

 • Projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie do celów projektowych
 • Projekt architektoniczny budynku
 • Projekt konstrukcji budynku
 • Projekt  instalacji sanitarnych (wod-kan, gaz, co)
 • Projekt instalacji elektrycznej
 • Projekt  instalacji telekomunikacyjnej
 • Część formalno – prawna projektu
 • Wszelkie opracowania dodatkowe wynikające z uwarunkowań lokalizacyjnych wynikające z decyzji o warunkach zabudowy lub planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Co to jest mapa do celów projektowych ?

Mapa do celów projektowych to mapa sporządzona przez uprawnionego geodetę, służąca m.in. do opracowania projektu zagospodarowania działki dla planowanej inwestycji, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.
Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji. Przedstawia wszystkie elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu a także sieci uzbrojenia terenu. Najczęściej sporządza się ją w skalach 1:500 oraz 1:1000. Dodatkowo aktualizacji podlega pas szerokości 30 m okalający teren inwestycji.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie i jest aktem prawa miejscowego. Sporządzany jest on na podstawie opracowanego wcześniej studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy, które wyraża politykę przestrzenną gminy. Na terenach objętych obowiązującym planem można inwestować tylko i wyłącznie zgodnie z zapisami zawartymi w wypisie z planu dla danego terenu.

Co to są warunki przyłączenia od dysponentów sieci ?

Warunki przyłączenia to dokument uzyskiwany  na podstawie złożonego wniosku od poszczególnych dysponentów sieci np. Zakład Energetyczny,  Zakład Gazowniczy, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne. W dokumencie tym określone są podstawowe warunki przyłączenia nieruchomości do istniejących w terenie sieci.

O przyłączenie do sieci może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane urządzenia i instalacje przyłączane do tej sieci. Warunki z Zakładu Energetycznego oraz Wodno-Kanalizacyjnego ważne są 2 lata, z Zakładu Gazowniczego 1 rok.

Projekty hali magazynowych Kraków, Zabierzów, Krzeszowice

Wykonujemy szybko i sprawnie projekty ekonomicznych w realizacji  hal magazynowych, hal produkcyjnych  na terenie miejscowości : Kraków, Zabierzów, Krzeszowice oraz okolic. Załatwiamy wszelką dokumentację niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę hali magazynowej.

Projekty budynków biurowych Kraków, Zabierzów, Krzeszowice

Wykonujemy szybko i sprawnie projekty ekonomicznych w realizacji  budynków biurowych  na terenie miejscowości : Kraków, Zabierzów, Krzeszowice oraz okolic. Załatwiamy wszelką dokumentację niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Decyzja o warunkach zabudowy

Nasze biuro zajmuje się kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to dokument ustalający warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych. Decyzja w obecnej formie jest wydawana tylko dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja jest instrumentem planowania przestrzennego. Jej celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może regulować wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki. Do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości, inaczej niż przy uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja sama w sobie nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności. O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może wystąpić każdy.

Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). W praktyce decyzję wydaje w jego imieniu odpowiednia komórka w urzędzie gminy. Najczęściej jest to (zależnie od organizacji gminy) wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.

Warunki niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy:

 1. Co najmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi publicznej jest zabudowana.
 2. Teren ma dostęp do drogi publicznej.
 3. Istnieje lub jest projektowana sieć uzbrojenia terenu wystarczająca dla planowanej inwestycji.
 4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne.
 5. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

Wypis z rejestru gruntów to dokument, w którym zewidencjonowani są wszyscy właściciele i współwłaściciele danej nieruchomości z podaniem jej powierzchni i przeznaczenia gruntów. Wyrys z rejestru gruntów to załącznik graficzny do wypisu w formie mapy. Ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie. Informacje zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków są jawne, udziela się ich odpłatnie. Wypisy oraz wyrysy z ewidencji gruntów i budynków wydawane są właścicielom, osobom mającym w tym interes prawny, organom administracji  rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego. Aby uzyskać wypis lub wyrys z ewidencji należy złożyć wniosek do odpowiedniego Wydziału Starostwa Powiatowego (np. Wydział Geodezji i Katastru). Aby wypełnić go poprawnie, musimy znać numer ewidencyjny działki, nr karty mapy oraz numer obrębu. We wniosku musimy również określić do jakich celów będzie on nam potrzebny.

Na jakim terenie działa biuro architektoniczne Ortho-architekci ?

Biuro architektoniczne Ortho-architekci działa na terenie całej Polski południowej

a w szczególności na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego:

 • Skawina
 • Krzeszowice
 • Zabierzów
 • Liszki
 • Zielonki
 • Słomniki
 • Kocmyrzów - Luborzyca
 • Czernichów
 • Mogilany
 • Jerzmanowice - Przeginia
 • Skała
 • Wielka Wieś
 • Świątniki Górne
 • Iwanowice
 • Igołomia - Wawrzeńczyce
 • Michałowice
 • Sułoszowa
 • Aleksandrowice

 

a także na terenie gminy Zabierzów:

 

 • Aleksandrowice
 • Balice
 • Bolechowice
 • Brzezie
 • Brzezinka
 • Brzoskwinia
 • Burów
 • Czernichów
 • Karniowice
 • Kleszczów
 • Kobylany
 • Kochanów
 • Młynka
 • Niegoszowice
 • Nielepice
 • Pisary
 • Radwanowice
 • Rudawa
 • Rząska
 • Szczyglice
 • Ujazd
 • Więckowice
 • Zabierzów
 • Zelków

 

Do czego jest potrzebna dokumentacja geotechniczna ?

Dokumentację geotechniczną przygotowuje inżynier geotechnik na podstawie badań przeprowadzonych w terenie, często uzupełnionych badaniami laboratoryjnymi.
W dokumentacji geotechnicznej zawarte są zalecenia dotyczące bezpiecznego posadowienia budynku.
Znajomość warunków gruntowo-wodnych pomaga podjąć właściwe decyzje dotyczące posadowienia domu, ochrony piwnic przed wodą i problemów z okresowym zalewaniem działki przez wody deszczowe.
Nośność większości gruntów w Polsce jest wystarczająca do bezpiecznego posadawiania domów jednorodzinnych, nie ma też  jednoznacznego przepisu, nakazującego inwestorowi przeprowadzenie badania gruntu. Jednakże problemy tych, którzy zbudowali domy na nieznanym podłożu wskazują, że jednak lepiej sprawdzić jakie grunty występują na działce pod zabudowę przed przystąpieniem do opracowania projektu.

Odwiedź naszą stronę na facebooku !